اختصاص 494 ریال سود به ازای هر سهم "واعتبار/خعتبار"