عربستان برای مقابله با قانون جاستا در صدد تشکیل اجلاس فوق العاده سران عرب است