تجمع گسترده یمنی ها مقابل مقر سازمان ملل در صنعا در اعتراض به جنایت حمله به مجلس ختم صنعا