کرم خراط حمله‌ور شد/درختان گردو ایران در معرض نابودی