اهدای 15 هزار سند رایگان زمین به محرومان تا پایان امسال