بازدید کمیسیون انرژی مجلس از پارس جنوبی و بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها