اشغالگران صهیونیست 10 فلسطینی را در کرانه غربی بازداشت کردند