دوترته خطاب به آمریکا: با ما مثل "پادری" رفتار نکنید!