خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری نروژ برای همکاری با ایران