آغاز صادرات نفت خام ایران به مجارستان تا دوم آبان ماه