سوال 500هزار بیکار جدید از دولت: چگونه مشکل بیکاری هضم شد؟