واهمه شیخ نشین امارات از افزایش تلفات در جنگ یمن/قدرت نظامی یمن به هیچ کشور دیگری وابسته نیست