تاثیر تک نرخی شدن ارز بر سود پیش بینی شده پتروشیمی ها