نمایش مجسمه سوارکار همای برسر درموزه ملی تاجیکستان