مشاور نزدیک به اردوغان؛ سفیر جدید ترکیه در اسرائیل