فرشبافان ایلامی برای تهیه‌ی رنگ به تبریز، زنجان و قم می‌روند