وزارت کشور مصر وجود هرگونه تهدید امنیتی را تکذیب کرد