صنعت رشد صادرات نداشته است/ هنوز مشوق صادراتی نداده‌اند