افزایش ۱۰۰۰ تومانی نرخ مرغ/ قیمت به ۷۵۰۰ تومان رسید