آمریکا ۴ ماه پیش مجوز فروش قطعات به ای.تی.آر های ایران را صادر کرد