علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل گروه مالی ملت: گروه مالی ملت به طور دقیق بازار را رصد می‌کند