سازوکار تسویه بدهی دولت به اشخاص و تعاونی‌ها مشخص شد