رمان نویسنده ایرانی زندانی در جزیره مانوس به فارسی ترجمه می‌شود