تعزیرات فعلا نمی تواند به بازار خودرو نظارت کند/اثر پیش فروش ها بر افزایش نرخ