تلاش کردند به بهانه پالرمو بازار ارز را دچار نوسان کنند