برخی در بازار ارز به دنبال موج سواری و ایجاد نوسان هستند