توضیح "ذوب، وبانک" و ۱۰ شرکت منجر به توقف نماد و کاهش یا رشد قیمت شد