حامل‌های انرژی برای صادرات به‌قیمت بورس انرژی عرضه می‌شود