جلوگیری از بی‌ثباتی بازار ارز در یک ماه باقیمانده سال