خودکفایی 2 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام با کمک بانک کشاورزی