مصوبات دولت در هرمزگان تا پایان دولت به بهره برداری می رسد