شرکت ملی نفت مکلف به واریز ۶ هزار میلیارد تومان به خزانه شد