معاون پارلمانی رییس ‌جمهور: آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند