زنگنه: هدف آمریکا آسیب زدن به انقلاب و ملت ایران است