استفاده بهینه بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت از منابع صندوق توسعه