عدم خوشبینی به بازگشت بازار/ آماده باش حقوقی ها برای تامین نقدینگی