پیام اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی به مناسبت ۲۲بهمن