موفقیت صندوق تثبیت در زمینه کنترل تعادل در بازار سرمایه