بازرگانان برای انتقال پرونده به سامانه جامع تجارت فقط تا پایان سال فرصت دارند