درخشش فلز زرد با تیره شدن چشم انداز اقتصادی جهان/طلا گران شد