تسریع در تامین مواد اولیه صنعتگران با سیاست انتقال بدون ارز