سرمربی ویتنام: باید خودمان را به ایران خوب نشان دهیم