ضرورت حفظ ارزش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی