جزئیات سیاست جدید سازمان حمایت برای تنظیم بازار خودرو