لزوم ایجاد فصول مشترک میان حقوق شهروندان و مسئولیت‌های شهرداری