جزئیات سیاست جدید تنظیم بازار برای آرامش بازار خودرو