مصاحبه با یکی از شاهدان عینی حادثه تروریستی چابهار