پیشنهاد استاندار به بخش خصوصی جهت اجاره هواپیمای فرودگاه یاسوج