استخدام کارمند حقوقی با حقوق و بیمه در یک موسسه حقوقی