ایران یکی از مهم ترین تولیدکنندگان وش پنبه در گذشته/قاچاق پوشاک،کارخانه های نساجی را ورشکست کرد